Skælskør kirkegård

 

 

   VEDTÆGTER FOR SKÆLSKØR KIRKEGÅRD

 

 

 

 

§ 1.

Kirkegården ejes af Skt. Nicolai kirke og bestyres af Skælskør menighedsråd.

 

§ 2.

Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.

Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i Vedtægt for kirkeværgen.

Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte kirke­gårdsleder under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med Regulativ for kirke­gårdslederstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt.

Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.

 

§ 3.

Kirkeværgen og kirkegårdslederen opbevarer hver et eksemplar af kirkegårdskortet og fører hver et eksemplar af kirkegårdsprotokollen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser.

Stk. 2. Kirkegårdsprotokollen skal føres i en af Kirkeministeriet godkendt standardprotokol eller en anden af Kirkeministeriet godkendt kirkegårdsprotokol.

Stk. 3. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med begge eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn over kirkegården.

 

 

B. Gravsteder

 

§ 4

Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.

 

 

Erhvervelse og fornyelse

§ 5

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder – gravstedsret – og om nedsættelse af kister eller askeurner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til kirkegårdslederen.

 

§ 6

I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiges et gravstedsbrev.

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom på gravstedsbrevet.

 

§ 7

Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som:

I tvivlstilfælde tilfalder den endelige afgørelse provstiudvalget.

Stk. 2. Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Når der udlægges gravplads til en gift person, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Ægtefællen bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1, til at få en gravplads udlagt uden vederlag.

Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse.

Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.

Stk. 7. Ønske om erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et åremål, som overstiger fredningsperioden kan ske med menighedsrådets godkendelse. Godkendelsen kan gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirken af et kapitalbeløb, hvis størrelse skal godkendes af provstiudvalget.

Stk. 8. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret på en gang for et åremål, som overstiger det dobbelte af fredningstiden kan kun ske med provstiudvalgets godkendelse. Denne godkendelse vil kunne gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirken af et kapitalbeløb.

 

§ 8

Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode.

 

§ 9

Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.

 

§ 10

Gravstedsretten kan kun overdrages med menighedsrådets/kirkegårdsudvalgets samtykke.

 

 

§ 11

Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til kirkegårdslederen herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.
Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender kirke­gårdslederen ved anbefalet brev indehaveren af brugsretten en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af grav­stedsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå til kirkegården.
Stk. 3. Indehaveren af brugsretten kan dog inden 4 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse.

Nedlæggelse og regulering

§ 12

Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

 

§ 13

Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.

 

Gravstedernes indhegning

§ 14

Gravstederne må ikke uden menighedsrådets/kirkegårdsudvalgets godkendelse hegnes med andet end levende hegn. Undtagelse kan kun gøres, hvor den stedlige tradition tilsiger det, f.eks. dele af afd. IV.
Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.
Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet (se tilføjelse).

Gravstedernes beplantning

§ 15

Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet.

 

Stk. 2. Træer må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet.

 

Gravminder

§ 16

Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst.
Stk. 2. Menighedsrådet (kirkegårdsbestyrelsen) påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan indankes for Kirkeministeriet gennem stiftsøvrigheden.
Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.
Stk. 4. Menighedsrådet eller kirkegårdsbestyrelsen må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 7 af 3. januar 2007 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, kapitel 4. Menighedsrådet/ kirkegårdsudvalget  sørger for, at indehaverne af brugsretten, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen.
Stk. 5. På menighedsrådets /kirkegårdsudvalget begæring har indehaverne af brugsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.
Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet /kirkegårdsudvalget.

 

Gravstedernes vedligeholdelse

§ 17

Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.

Stk. 2. Det påhviler kirkeværgen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.

 

 

Stk. 3. Hvis indehaveren af brugsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal menighedsrådet/kirkegårdsudvalget tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.

Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal menighedsrådet/kirkegårdsudvalget ved anbefalet brev til indehaveren af brugsretten pålægge denne af opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.
Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan menighedsrådet/kirkegårdsudvalget lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken brugsretten er erhvervet. Med skriftligt samtykke fra indehaveren af brugsretten kan gravstedet dog påny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.

 

§ 18

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

 

 

 

 

§ 19

Kirkegården renholder gravsteder mod betaling til kirkekassen efter reglerne i afsnit D.
Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til kirkens kapitaler en gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.
Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af provstiudvalget.
Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, graveren/kirkegårdslederen eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital.

 

Særlige bestemmelser for kistegrave

§ 20

Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 30 år. Fredningstiden for børnegrave er 20  år (se tilføjelse).

 

§ 21

En gravplads for en voksen skal minimum være 2,70 m x 1,30 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget.

Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med menighedsrådets/kirkeværgens samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

 

 

§ 22

Anvendes jern-, zink- eller egetræskister, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.
Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets/kirke­gårdsudvalgets samtykke og provstiudvalgets godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.

§ 23

Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra stiftsøvrigheden.

 

Særlige bestemmelser for urnegrave

§ 24

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for urnegrave  10 år.

 

§ 25

Et urnegravsted skal min. være 0,75 m x 0,75 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.

Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri.

Stk. 3. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørte i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet  (se tilføjelse).

 

 

 

§ 26

Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af menighedsrådet/kirkegårdsudvalget, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil.

 

§ 27

Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet/kirkegårdsudvalget. Flytning af en urne må kun foretages én gang.

 

 

 

Øvrige bestemmelser

 

§ 28

Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af provstiudvalget.

 

 

§ 29

Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan normalt finde sted på alle hverdage, dog ikke 1. juledag, 1. påskedag og 1. pinsedag.

 

C. Ordensbestemmelser

 

§ 30

    Kirkegården er åben fra solopgang til solnedgang.

 

 

 

Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

Stk. 3. Graveren/kirkegårdslederen er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget.

 

 

 

D. Takster

 

Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

 

§ 31

 

For Slagelse kommunes beboere, som er medlemmer af folkekirken , betales for erhvervelse i første brugsperiode, svarende til fredningsperioden for:

 

 1 gravplads:   0 kr.

 

Samme betaling dækker tillige for gravsted med 2 gravpladser, udlagt på begæring af den efterlevende ægtefælle. Ved reservation af gravsteder betales for 5 års almindelig vedligeholdelse, der skal derefter betales for fortsat reservation hvert 5. år; i henhold til § 35.

 

 

 Særligt tillæg til § 28

 

Vedr. gravstedernes indhegning: §14

Stk.4. Kistegravpladser mellem hække har individuel frihed til udsmykning og beplantning af de enkelte gravpladser. Afd. I, II,III.

2. På kistegravpladser i græs, uden skelmarkering må der ikke plantes blomster. Gravpladser er vedligeholdelsesfrit for gravstedsindehaverne.  Afd. III, I og J. (kistefællesgrav).

3. i afd. IV B (græsafdelingen) dækkes graven med græs, bortset fra et areal pr. 1,50 x 1,50 m (se §25 stk. 3).

I afdeling IV B (græsafdelingen)  plantes ingen hække, men grænserne for det disponible areal markeres med ølandssten, som kirkegården sørger for mod betaling til gældende dagspris.

 

Vedr. særlige bestemmelser for kistegrave: § 20

Afd. IV A og IV B dog 40 år.

 

Vedr. særlige bestemmelser for urnegrave: § 25

Stk. 4. Afd. III E. Urnegravpladser, kendte med begrænsninger i udsmykning. Flad mindesten 40 x 40 x 10 cm. Urnegravpladser, fællesgrave, ukendte. Blomster må ikke plantes. Afd. IV E – G – R-: Urnegravpladser, kendte med begrænsninger i udsmykning. Beplantning er ikke tilladt. Evt. kan 1 stk. granitvase samt et metalrør til potteplanter nedgraves ved gravstenen til anbringelse af blomster. Udsmykning udover dette er ikke tilladt, og vil blive fjernet. Mindesten: Flad og retvinkel 40 x 60 x 10 cm. Nedlæggelsen foretages af kirkegården. I afd. IV C – D er urnegravpladserne omgivet af græs. Grænserne for det disponible areal markeres med ø-landssten, for hvis anbringelse kirkegården sørger mod betaling for materialer samt arbejdstid efter gældende dagspris.