Vedtægter Eggeslevmagle kirkegård

 

 

VEDTÆGTER

 

Kirkegård: Eggeslevmagle         

Landsbykirkegård.

Kister: 30 års fredning.

Urner: 10 års fredning.

 

Kommune: Slagelse

 

Provsti: Skælskør

 

Stift:     Roskilde

 

 

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

 

§ 1.

 

Kirkegården ejes af Eggeslevmagle kirke og bestyres af Eggeslevmagle menighedsråd.

 

§ 2.

Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.

Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i Vedtægt for kirkeværgen.

Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med Regulativ for graverstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt.

Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.

 

§ 3.

Kirkeværgen og graveren opbevarer hver et eksemplar af kirkegårdskortet og fører hver et eksemplar af kirkegårdsprotokollen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser.

Stk. 2. Kirkegårdsprotokollen skal føres i en af Kirkeministeriet godkendt standardprotokol eller en anden af Kirkeministeriet godkendt kirkegårdsprotokol.

Stk. 3. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med begge eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn over kirkegården.

 

B. Gravsteder

 

§ 4

Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.

 

Erhvervelse og fornyelse

§ 5

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder – gravstedsret – og om nedsættelse af kister eller askeurner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til graveren eller til kirkeværgen.

 

§ 6

I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkeværgen/graveren et gravstedsbrev.

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom på gravstedsbrevet.

 

§ 7

Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som:

I tvivlstilfælde tilfalder den endelige afgørelse provstiudvalget.

Stk. 2. Der kan herudover ikke erhverves gravstedsret på kirkegården.

Stk. 3. Når der udlægges gravplads til en gift person, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Ægtefællen bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

 

Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1, til at få en gravplads udlagt uden vederlag.

 

Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 2 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets/kirkegårdsbe­styrelsens godkendelse.

Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.

Stk. 7. Ønske om erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et åremål, som overstiger fredningsperioden kan ske med menighedsrådets/kirkegårdsbe­styrelsens godkendelse. Godkendelsen kan gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirken af et kapitalbeløb, hvis størrelse skal godkendes af provstiudvalget.

Stk. 8. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret på en gang for et åremål, som overstiger det dobbelte af fredningstiden kan kun ske med provstiudvalgets godkendelse. Denne godkendelse vil kunne gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirken af et kapitalbeløb.

 

§ 8

Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode.

 

§ 9

Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.

 

§ 10

Gravstedsretten kan kun overdrages med menighedsrådets/kirkegårdsbe­styrelsens samtykke.

 

§ 11

Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til kirkeværgen/graveren herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.

Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkeværgen eller graveren ved anbefalet brev indehaveren af brugsretten en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af grav­stedsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå til kirkegården.

Stk. 3. Indehaveren af brugsretten kan dog inden 4 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse.

 

Nedlæggelse og regulering

§ 12

Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

 

 

§ 13

Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.

 

Gravstedernes indhegning

§ 14

Gravstederne må ikke uden menighedsrådets/kirkegårdsbestyrelsens godkendelse hegnes med andet end levende hegn.

Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.

Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.

 

Gravstedernes beplantning

§ 15

Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet.

Stk. 2. Træer må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet.

 

Gravminder

§ 16

Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst.

Stk. 2. Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan indankes for Kirkeministeriet gennem stiftsøvrigheden.

Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

Stk. 4. Menighedsrådet eller kirkegårdsbestyrelsen må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 7 af 3. januar 2007 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, kapitel 4. Menighedsrådet (kirkegårdsbestyrelsen) sørger for, at indehaverne af brugsretten, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen.

Stk. 5. På menighedsrådets begæring har indehaverne af brugsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.

Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet.

 

Gravstedernes vedligeholdelse

§ 17

Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.

Stk. 2. Det påhviler den af menighedsrådet bemyndigede person at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.

Stk. 3. Hvis indehaveren af brugsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal menighedsrådet tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.

Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal menighedsrådet ved anbefalet brev til indehaveren af brugsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.

Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan menighedsrådet lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken brugsretten er erhvervet. Med skriftligt samtykke fra indehaveren af brugsretten kan gravstedet dog påny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.

 

§ 18

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

 

§ 19

Kirkegården renholder gravsteder mod betaling til kirkekassen efter reglerne i afsnit D.Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til kirkens kapitaler en gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af provstiudvalget.

Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, graveren eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital.

 

Særlige bestemmelser for kistegrave

§ 20

Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 30 år. Fredningstiden for børnegrave er 20 år.

 

§ 21

En gravplads for en voksen skal minimum være 2,70 m x 1,30 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget.

Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med menighedsrådets samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

 

§ 22

Anvendes jern-, zink- eller egetræskister, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.

Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets/kirke­gårdsbestyrelsens samtykke og provstiudvalgets godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.

 

§ 23

Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra stiftsøvrigheden.

 

Særlige bestemmelser for urnegrave

§ 24

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for urnegrave  10 år.

 

§ 25

Et urnegravsted skal min. være 0,75 m x 0,75 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.

Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri.

Stk. 3. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørte i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

§ 26

Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af menighedsrådet/kirkegårdsbesty­relsen, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil.

 

§ 27

Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet/kirkegårdsbestyrelsen. Flytning af en urne må kun foretages én gang.

 

Øvrige bestemmelser

§ 28

Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af provstiudvalget.

 

§ 29

Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan normalt finde sted på alle hverdage, dog ikke 1. juledag, 2. juledag, 1. påskedag, 2. påskedag, 1. pinsedag og 2. pinsedag.

 

 

C. Ordensbestemmelser

 

§ 30

Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

Stk. 3. Graveren er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget.

 

 

 

Tillæg til Vedtægt for Eggeslevmagle Kirkegård

 

Der er særlige regler for de forskellige gravsteder, og under hver overskrift vil der gives en kort beskrivelse af gravstedsformen og derefter regler for vedligeholdelse og opstilling af gravstedsminder og pyntning.

 

Pyntning og beplantning generelt

 

 

 

Traditionel kistegravsted

 

Afdeling A, D & C

 

Disse gravsteder, med en eller to kistepladser, er stadig den mest synlige del på Eggeslevmagle Kirkegård og optager endnu størstedelen af kirkegården. De er omkranset af lave hække og har samme stenunderlag (ral) som gangene på kirkegården.

 

Det er tilladt at pynte og vedligeholde disse gravsteder selv, og det er tilladt at opstille gravmonumenter og mindre træer, dog ikke før der er truffet aftale med graveren, som samtidig afgør om minderne, monumenterne o træerne skæmmer kirkegården.

 

I denne gravstedstype er det også tilladt at nedsætte urner.

 

Det er kun tilladt at bruge naturmaterialer på disse gravsteder. Der er mulighed for, efter aftale med graveren, at nedsætte fast beholder til buketter.

 

Traditionel urnegravsted

 

Afdeling A, B, D & C

 Disse gravsteder er omgivet af en lav hæk. Gravstederne er som udgangspunkt udlagt fra 100 x 100 cm (muligvis lidt større). Gravminder (gravsten) skal derfor være tilsvarende, dvs. på ca. 40 x 50 cm, og de kan anbringes efter aftale med graveren.

 

Det er tilladt at pynte og vedligeholde disse gravsteder selv, og det er tilladt at opstille gravmonumenter og mindre træer, dog ikke før der er truffet aftale med graveren, som samtidig afgør om minderne, monumenterne o træerne skæmmer kirkegården.

 

I denne gravstedstype er det kun tilladt at nedsætte urner.

 

Det er kun tilladt at bruge naturmaterialer på disse gravsteder. Der er mulighed for, efter aftale med graveren, at nedsætte fast beholder til buketter.

 

 

Urnegravsted i plæne med mindeplade

 

Nord for kirken, anvises af graver.

 

Afdelingen er en fællesplæne med usynlige gravstedskel. Gravstedet er 100 x 100 cm. Gravstedet er en enkelt urnegrav.

Mindepladen skal være 40 x 60 x 6 cm stor med nedhuggede bogstaver, nedlagt plant med græsset. Nedlæggelse af sten foretages af kirkegården. Der kan anbringes en blomstervase, som indkøbes af graveren efter forespørgsel. Buketter, som anbringes i denne, fjernes ved græsslåning. Er blomsterne visne, fjernes de permanent.

  Der må lægges en fladt bundet buket eller en dekoration/krans på mindepladen til jul, påske og allehelgen. Dekorationen fjernes igen efter 14 dage. Der må ikke foretages yderligere udsmykning eller beplantning på gravstedet.

 

Plænen vedligeholdes af kirkegården, og betaling herfor erlægges sammen med oprettelsen for hele fredningsperioden.

 

 

Kiste i anonym fællesgrav – endnu ikke oprettet

 

Nord for kirken, arealet anvises af graveren

 

Denne gravstedsform er en anonym anbringelse af kister i fællesplæne, som holdes af kirkegården. Der kan ikke reserveres plads og kirkegården er ikke pligtig til at oplyse specifikke data om en persons grav.

Blomster og kranse må kun anbringes på et sted, som er indrettet dertil. Henvisning gives af graveren på forespørgsel. De må ikke anbringes på græsarealet.

Gravstedet kan ikke fornyes.

 

Markering af enhver art er ikke tilladt – og vil blive fjernet af kirkegårdens personale.

 

Urne i anonym fællesgrav

 

Sydøstlige hjørne af kirkegården

 

Denne gravstedsform er en anonym anbringelse af urner i fællesplæne, som holdes af kirkegården. Der kan ikke reserveres plads og kirkegården er ikke pligtig til at oplyse specifikke data om en persons grav. Der kan ikke nedsættes kister i fællesgraven.

Blomster og kranse må kun anbringes på et sted, som er indrettet dertil. Henvisning gives af graveren på forespørgsel. De må ikke anbringes på græsarealet.

Gravstedet kan ikke fornyes.

 

Markering af enhver art er ikke tilladt – og vil blive fjernet af kirkegårdens personale.